Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez IRKO Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Okrąg 1f, (80-871) – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „IRKO Sp. z o. o.”)   w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach IRKO Sp. z o. o. udostępnia Państwu adres e-mail, pod którym będę się Państwo mogli skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych: biuro@irko.com.pl,

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.


Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:


IRKO Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z IRKO Sp. z o. o., świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo IRKO Sp. z o. o. może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy IRKO Sp. z o. o. dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele, w których IRKO Sp. z o. o. może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami Spółki, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji.
 • rozliczenie umów z kontrahentami,
 • w celach marketingu własnych produktów i usług,
 • gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez IRKO Sp. z o. o. oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez IRKO Sp. z o. o. jest wymogiem ustawowym. IRKO Sp. z o. o. przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr tel. i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).


Odbiorcy danych osobowych:


W toku normalnego prowadzenia działalności IRKO Sp. z o. o. może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na IRKO Sp. z o. o. obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • kontrahenci, klienci, dostawcy IRKO Sp. z o. o.,
 • organy władzy publicznej,
 • podmioty wspierające IRKO Sp. z o. o. w prowadzeniu działalności   gospodarczej, w tym spółki z grupy.

Czas przetwarzania danych:


Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej IRKO Sp. z o. o. z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.


Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:


Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Przysługujące Państwu prawa:


W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO.

Należą do nich:

 1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
 2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państw IRKO Sp. z o. o.
 6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez IRKO Sp. z o. o. naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw,  IRKO Sp. z o. o. dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres biuro@irko.com.pl lub listownie na adres siedziby spółki.